תשלומים ושכר לימוד

פתחיה אינה גובה תשלומים מההורים עבור הטיפול בילדים במוסדות החינוך המיוחד, להוציא דמי שכלול / העשרה לפי תעריף המוסכם ע"י משרד החינוך בכפוף לחוזר מנכ"ל.

במעונות היום השיקומיים ובמסגרות שהות יום ארוך (צהרונים) התשלום נקבע בלשכות הרווחה לפי גובה ההכנסה ומשולם ישירות למחלקת הרווחה.