תשלומים ושכר לימוד

פתחיה אינה גובה תשלומים מההורים עבור הטיפול בילדים במוסדות החינוך המיוחד,

להוציא דמי שכלול / העשרה לפי תעריף המוסכם ע"י משרד החינוך בכפוף לחוזר מנכ"ל.